Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“) uděluji společnosti NEXT, s.r.o. IČO: 14892162, sídlo Budyně nad Ohří, Potoční 404, PSČ 41118 („Správce”) tento souhlas se zpracováním mých osobních údajů, které ode mne Správce získal, a to v rozsahu identifikační údaje (zejména jméno, příjmení, zákaznické číslo, kontaktní údaje (zejména adresa, telefon, e-mail) („Osobní údaje“). Účelem zpracování je přímý marketing - zasílání nabídek výrobků a služeb Správce a třetích osob, včetně zasílání e-
mailových a jiných elektronických obchodních sdělení. V rámci zpracování Osobních údajů bude docházet k profilování, jehož předmětem bude cílení marketingových sdělení - nabídek výrobků a služeb, zejména co se týče lokality, v níž mám bydliště. Cílem takového profilování je zajištění, že mi budou zasílány nabídky pouze těch produktů, které nejsou pro mou osobu podle názoru Správce zjevně nevyhovující. Souhlas uděluji na dobu trvání smluvního vztahu mezi mnou a Správcem a na dalších 10 let po jeho ukončení. Pokud takový smluvní vztah mezi mnou a Správcem v době udělení tohoto souhlasu neexistuje, pak souhlas uděluji na dobu 10 let od jeho udělení. Beru na vědomí, že v souvislosti se zpracováním mých údajů podle tohoto souhlasu mám práva podle článků 15 až 22 GDPR, zejména:

  • právo požadovat od Správce potvrzení, zda zpracovává mé osobní údaje; dále mohu požadovat bližší informace o takovém zpracování. Pokud bude mít Správce nepřesné údaje, mohu požadovat jejich opravu;
  • jestliže budou splněny podmínky článku 17 GDPR, mohu požadovat výmaz mých osobních údajů. Toto právo mohu využít zejména pokud odvolám tento souhlas se zpracováním a Správce nebude mít žádný další právní důvod pro zpracování;
  • v případech stanovených v článku 18 GDPR mám právo na to, aby Správce omezil zpracování mých osobních údajů. Po dobu omezení budou mé údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s mým souhlasem, nebo k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků, k ochraně práv jiné osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu;
  • za podmínek článku 20 GDPR mám právo obdržet od Správce veškeré osobní údaje, které od o mne získal, a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu. V takovém případě mohu požadovat, aby Správce předal mé osobní údaje jinému správci, bude-li to technicky proveditelné;
  • mám právo na námitky proti zpracování. Uplatním-li toto právo, nebude Správce dále mé osobní údaje pro účely přímého marketingu nadále zpracovávat.

Pokud se budu domnívat, že zpracováním mých osobních údajů došlo k porušení GDPR, mohu se obrátit se stížností k některému z dozorových úřadů, zejména v členském státě mého obvyklého bydliště, místa výkonu mého povolání, nebo místa, kde k údajnému porušení došlo. V případě České republiky je takovým dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobní údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel: + 420 234 665 111, www.uoou.cz.

Tento souhlas poskytuji zcela dobrovolně a mohu jej kdykoliv odvolat. Případné odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů.

Dále uděluji následujícím členům skupiny NEXT - NEXT Plzeň, s.r.o. - IČO: 626 23 788, se sídlem: Pod Všemi svatými 6, Plzeň; NEXT Hradec Králové s.r.o. - IČO: 632 19 000, se sídlem: Foerstrova 1682/3a, Hradec Králové; NEXT Brno s.r.o. - IČO: 253 41 308, se sídlem: Mlýnská 9a, Brno; NEXT Ostrava, s.r.o. - IČO: 253 87 791, se sídlem: Slévárenská 22, Ostrava, NEXT Dvere, s.r.o. - IČO: 444 01 558, se sídlem: Komenského 26, Bernolákovo, kteří vystupují jako společní správci osobních údajů (dále jen „Společní správci“), souhlas se zpracováním mých Osobních údajů za účelem přímého marketingu - zasílání nabídek výrobků a služeb kteréhokoliv ze Společných správců a třetích osob, včetně zasílání e-mailových a jiných elektronických obchodních sdělení. V rámci zpracování Osobních údajů bude docházet k profilování, jehož předmětem bude cílení marketingových sdělení - nabídek výrobků a služeb, zejména co se týče lokality. Cílem takového profilování je zajištění, že mi budou zasílány nabídky pouze těch produktů, které nejsou pro mou osobu podle názoru příslušného Společného správce zjevně nevyhovující. Společní správci vymezili své podíly na odpovědnosti za plnění povinností dle GDPR tak, že každý z nich nese plnou odpovědnost za poskytování informací a umožnění výkonů mých práv, které stanoví GDPR.

Souhlas uděluji na dobu trvání smluvního vztahu mezi mnou a kterýmkoliv ze Společných správců a na dalších 10 let po jeho ukončení. Pokud takový smluvní vztah mezi mnou a žádným ze Společných správců v době udělení tohoto souhlasu neexistuje, pak souhlas uděluji na dobu 10 let od jeho udělení.

Beru na vědomí, že v souvislosti se zpracováním mých údajů podle tohoto souhlasu mám práva podle článků 15 až 22 GDPR, jak jsou stručně shrnuta v souhlasu výše. Při využívání těchto práv se mohu obracet na kteréhokoliv ze Společných správců.