Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Elektronický formulář – poptávka:

Jako subjekt údajů tímto odesláním elektronického formuláře poptávky souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním (manuálním i automatickém) mých osobních údajů obsažených v mnou vyplněném elektronickém formuláři, správcem NEXT s.r.o., sídlem Potoční 404, 411 18 Budyně nad Ohří, Česká republika, IČ 148 92 162, doručovací adresa Na Pankráci 875/79. 140 00 Praha 4. tel. kontakt 224 81 64 58 a e-mailový kontakt next@next.cz (včetně jeho zaměstnanců a fyzických osob, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem) pro účel stanovený níže.

Technická specifikace, Smlouva o dílo:

Podpisem písemné Technické specifikace bezpečnostních dveří SD102, 121 (F) nebo písemné Smlouvy o dílo uděluji svůj dobrovolný výslovný souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním (manuálním i automatickém) mých výše uvedených osobních údajů správcem NEXT s.r.o. sídlem Potoční 404, 411 18 Budyně nad Ohří, Česká republika, IČ: 148 92 162 (včetně jeho zaměstnanců a fyzických osob, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem) pro účel stanovený níže.

Společné oběma:

Souhlasím s poskytnutím svých výše uvedených osobních údajů obsažených v elektronickém formuláři a/či Technické specifikaci bezpečnostních dveří SD 102, 121 (F) a/či ve Smlouvě o dílo ostatním spolupracujícím osobám, a to:

 

NEXT BRNO, s.r.o., IČ 253 41 308 sídlem Brno, Mlýnská 324/9a, PSČ 602 00

NEXT Hradec Králové spol. s r.o., IČ: 632 19 000 sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Foerstrova 1682/3a, PSČ 500 02

NEXT Security Ostrava s.r.o., IČ: 253 87 791 sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Slévárenská 427/22, PSČ 709 00

NEXT Security & Communications, s r.o., IČ: 493 58 928 sídlem Budyně nad Ohří, Potoční 404, PSČ 411 18 a

NEXT Plzeň spol. s r. o., IČ: 626 23 788 sídlem Plzeň, Pod Všemi svatými 6, 301 00 Plzeň, PSČ 301 00

 

Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v elektronickém formuláři poptávky, Technické specifikaci bezpečnostních dveří SD 102, 121 (F) či ve Smlouvě o dílo, a to na dobu neurčitou. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb. (viz níže), o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Se všemi vyplněnými částmi elektronického formuláře, Technické specifikace bezpečnostních dveří SD 102, 121 (F) či Smlouvy o dílo jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

 

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů jsou všechny údaje uvedené v elektronickém formuláři poptávky, Technické specifikaci bezpečnostních dveří SD 102, 121 (F) či ve Smlouvě o dílo shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely nabídek společnosti NEXT s.r.o. či výše uvedených spolupracujících osob, tedy k zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to do doby, kdy subjekt údajů svůj

souhlas odvolá, a to písemným či emailovým sdělením výše uvedenému správci na výše uvedené kontakty. Sumarizované údaje z elektronického formuláře, Technické specifikace bezpečnostních dveří SD 102, 121 (F) či Smlouvy o dílo mohou být použity správcem pro interní statistické účely správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

 

 § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb.

 Přístup subjektu údajů k informacím

§ 12

 (1) Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

(2) Obsahem informace je vždy sdělení o

a) účelu zpracování osobních údajů,

b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,

c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů,

d) příjemci, případně kategoriích příjemců.

(3) Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

(4) Povinnost správce poskytnout informace subjektu údajů upravenou v § 12 může za správce plnit zpracovatel.

Ochrana práv subjektů údajů

§ 21

(1) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

(2) Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

(3) Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.)

(4) Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

(5) Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů podle odstavce 1 a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

 

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů podle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů :

NEXT informuje tímto  spotřebitele o tom, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi spotřebitelem a NEXTEm ) je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz.

 

Slevy nabízené společností NEXT s.r.o. není možné kombinovat. Právní vymahatelnost slev je vyloučena.