Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Firma NEXT a.s., se sídlem Potoční 404, Budyně nad Ohří IČ: 14892162, zapsaná v (dále jen „NEXT“ nebo „Bezpečnostní dveře NEXT“ se zavazujeme poskytnuté osobní údaje chránit.

Na této webové stránce naleznete informace o tom,  proč, kdy, jak a jaké osobní údaje v NEXT zpracováváme. Naleznete zde také způsob, jak nás kontaktovat, pokud budete mít dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo jak provést opravu osobních údajů.

Zavazujeme se učinit veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám poskytujete. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případech existence právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme za určitých okolností měnit a aktualizovat. Doporučujeme tedy, abyste ve vlastním zájmu tuto webovou stránku navštěvovali a ujistili se, že máte vždy aktuální informace o jejím obsahu.

Základní pojmy a informace

Co je Osobní údaj?

Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, příjmení, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zvláštní kategorie osobních údajů

Jde pouze o nové označení citlivého osobního údaje. Jedná se o takový osobní údaj, který vás sám o sobě může poškodit ve společnosti, v zaměstnání, ve škole či může zapříčinit vaši diskriminaci. Takový osobní údaj vypovídá obvykle o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, případně dochází ke zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Subjekt údajů

Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, a kterou je možné dle osobního údaje identifikovat nebo která je identifikovatelná.

Správce osobních údajů

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách nebo podmínkách konkrétního produktu uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je NEXT.

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje.

Zpracování osobních údajů

Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo jejich zničení.

Jaký právní předpis upravuje zpracování osobních údajů?

Zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen pod anglickou zkratkou „GDPR“). Národní předpisy mohou v některých případech, tam kde to GDPR připouští, stanovit odlišná pravidla. Ta upravuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kdy je možné osobní údaje zpracovávat?

Pro zákonné zpracování vašich osobních údajů musí být naplněna alespoň jedna z podmínek uvedených v článku 6 GDPR. V případě, že se jedná o zvláštní kategorie osobních údajů, musí být naplněna alespoň jedna z podmínek uvedených v článku 9 GDPR. V obou případech pak musí být dodrženy zásady zpracování osobních údajů uvedené v článku 5 GDPR.

Zpracování osobních údajů ve firmě NEXT

Proč zpracováváme vaše osobní údaje?

Jsme předním českým výrobcem bezpečnostních dveří a dodavatelem produktů a zařízení, které pomáhají chránit vaše domovy (bezpečnostní fólie, bezpečnostní systémy, apod.). Některé vaše osobní údaje jsou nezbytné pro vytvoření nabídky na naše produkty, k uzavření smlouvy při objednání našich služeb. Jiné osobní údaje nám nemusíte sdělovat, nejsou pro zajištění vámi objednaných produktů a služeb nezbytně nutné. Pokud se nám je však rozhodnete sdělit, můžeme pro vás udělat více.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

V níže uvedené tabulce se dozvíte, jaké osobní údaje o Vás potřebujeme při využití konkrétní služby vědět.

  • Jméno

  • Příjmení

  • Telefonní číslo nebo čísla

  • E-mailová adresa nebo adresy

  • Adresa bydliště/ fakturační adresa

  • Adresa montáže (pokud se od fakturační adresy/ adresy bydliště liší)

 

Nad rámec uvedeného může docházet ke zpracování jakýchkoliv dalších osobních údajů v případě, že nám je sami, dobrovolně poskytnete. Vyhrazujeme si právo nevyžádané osobní údaje zničit. O tomto postupu budeme subjekt osobních údajů informovat.

Místo uložení osobních údajů

Místo uložení osobních údajů je v provozovnách NEXT, a.s. a spolupracujících firem NEXT. Konkrétně na adresách, které jsou uvedeny na webu www.next.cz v sekci kontakty.

Sdílení osobních údajů

Firmy spadající do skupiny NEXT a spolupracující osoby uvedené na webové stránce www.next.cz/kontakty mohou provádět zpracování osobních údajů zákazníků v roli zpracovatele.

Zpracování osobních údajů mohou pro NEXT provádět zpracovatelé na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

Abychom byli schopni zajistit efektivního fungování společnosti, musíme některé vaše osobní údaje sdílet s našimi partnery (externí účetní firmy, správce informačního systému, případně státní instituce). Jedná se zejména o: Jméno, Příjmení, Adresa (fakturační, případně adresa montáže), E-mail. 

Zabezpečení osobních údajů

Technická, organizační a jiná opatření

Usilujeme o to, aby vaše osobní údaje zpracovávané firmou NEXT byly v maximálním bezpečí. Za tímto účelem jsme zavedli řadu technických a organizačních opatření, která ochrání vaše osobní údaje před neautorizovaným nebo nezákonným zpracováním a před neúmyslnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Ctíme zásadu minimalizace osobních údajů. Zpracováváme o vás pouze ty informace, které nezbytně potřebujeme, nebo ty informace, které nám se svým souhlasem nad rámec nezbytně nutného zpracování poskytnete.

Doba zpracování osobních údajů

Nejzazší dobou zpracování osobních údajů, kterou v NEXTu vůči vám uplatňujeme, je 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu mezi subjektem údajů a NEXTem. Uvedená doba zpracování vyplývá ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem pro takové zpracování je zákonná povinnost nebo legitimní zájem NEXT. Po uplynutí této doby budou všechny vaše osobní údaje smazány.

Jiná doba zpracování osobních údajů

Obrátíte-li se s dotazy na naše kontaktní centrum, nebo v případě běžné komunikace s námi, vymažeme vaše osobní údaje mnohem dříve než ve lhůtách uvedených výše. Vaše osobní údaje si uchováme pouze po nezbytnou dobu, kterou budeme potřebovat pro naplnění účelů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, případně abychom dodrželi zákonem stanovené povinnosti.

Cookies a další technologie sledování

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají do vašeho počítače nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Slouží k zapamatování vašich preferencí a úkonů, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference). Tyto údaje pak nemusíte znovu po určitou dobu zadávat. Naše soubory cookies samy o sobě neidentifikují jednotlivého uživatele, identifikují pouze zařízení, které používáte, a to pomocí náhodně generovaného identifikačního kódu.

Proč NEXT cookies a další technologie sledování využívají?

Cookies a další sledovací technologie mohou být na našich stránkách a aplikacích používány různým způsobem, například za účelem provozu webové stránky, analýzy návštěvnosti nebo k reklamním účelům. Cookies a další sledovací technologie využíváme zejména proto, abychom byly schopni zkvalitnit a zefektivnit naše služby.

Více informací o cookies, zakázání cookies

Více informací o tom co jsou cookies, jak fungují, jak je spravovat nebo smazat, naleznete zde: www.next.cz/cookies 

Uplatnění práv subjektů údajů

Právo na informace

Ctíme zásadu transparentnosti zpracovávání osobních údajů. V souladu s touto zásadou jsme odhodláni subjektům údajů vždy poskytnout informace o tom, jaké jejich osobní údaje zpracováváme.

Přejete-li si se dozvědět, jaké osobní údaje o vás obecně zpracováváme, můžete o to požádat elektronicky osobniudaje@next.cz

Dovolujeme si vás upozornit, že nebudeme-li schopni vaši totožnost ověřit elektronicky nebo budeme-li mít důvodné pochybnosti o vaší totožnosti, požádáme vás o předložení dokladu totožnosti v provozovně NEXT a.s., Na Pankráci 79, Praha 4. Pouze tak vyloučíme, že neposkytneme vaše osobní údaje osobě, která se za vás pouze vydává.

Vaše žádosti budeme vyřizovat v nejkratší možné době. V závislosti na složitosti a rozsahu žádosti může její vyřízení trvat i několik týdnů.

Právo na opravu

Zjistíte-li, že některé osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou chybné nebo neaktuální, upozorněte nás na to zde. I v takovém případě si vyžádáme předložení dokladu totožnosti v v provozovně NEXT a.s., Na Pankráci 79, Praha 4. Jedině tak zajistíme, aby nedošlo k neoprávněné úpravě vašich osobních údajů.

V některých případech opravu osobních údajů provést nemůžeme. Jedná se zejména o případy, kdy jsou vaše chybné nebo neaktuální osobní údaje (rodné příjmení) obsaženy na daňovém dokladu, který dle zákona archivujeme.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a právo „být zapomenut“

Dalšímu zpracování vašich osobních údajů, které je prováděno na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, je možné kdykoliv zamezit. Stačí odejmout souhlas s takovým zpracováním.

Můžete rovněž využít svého práva „být zapomenut“. V takovém případě smažeme všechny vaše osobní údaje, které zpracováváme. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu. I v tomto případě vyžadujeme identifikaci subjektu údajů, než smazání osobních údajů provedeme.

Aktualizace zásad osobních údajů

Udržujeme zásady ochrany osobních údajů aktuální a v souladu s aplikovatelnými právními předpisy. Z toho důvodu může čas od času docházet k jejich změnám. Žádáme všechny naše klienty, aby těmto zásadám věnovali patřičnou pozornost.

Odpovědnost za zpracování osobních údajů

Za zákonné zpracování vašich osobních údajů odpovídá NEXT a.s.. Správním orgánem, který vykonává dozorovou činnost v oblasti zpracování osobních údajů v České republice, je Úřad pro ochranu osobních údajů.