Podmínky soutěže NEXT slavíme 25 let.

Úvodní ustanovení

Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě bude probíhat soutěž provozovaná na webu Pořadatele s názvem „Soutěžte s NEXTem“ (dále jako Soutěž).

Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami (dále jen „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky Soutěže nebo oznámení o vyhlášení Soutěže, umístěné na webu Pořadatele na adrese http://www.next.cz/soutez („souhrnně jako Pravidla Soutěže“)

Ceny v Soutěži:

tablet Lenovo TAB 2 – 20 kusů

tablet iPad mini 16 GB – 5 kusů

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit počet výher a/či nahradit výše uvedené výhry výhrami obdobné  hodnoty.

 

Definice použitých pojmů

Pořadatelem a provozovatelem Soutěže je společnost NEXT s.r.o. se sídlem Potoční 404, 411 18 Budyně nad Ohří, IČ: 14892162, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25653 (dále jako Pořadatel).

Web Pořadatele je www.next.cz.

Soutěžícím je každá svéprávná fyzická osoba starší 18ti let s adresou pro doručování na území ČR, která se zúčastní Soutěže na webu www.next.cz tak, že správně přiřadí  historickou událost k roku, kdy se událost stala (dále jako soutěžní úkol) a tuto odpověď odešle elektronicky ze soutěžního webu spolu s pravdivě vyplněným  zde umístěným  kontaktním  formulářem obsahujícím identifikační údaje (jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo) a souhlasí s Podmínkami a Pravidly Soutěže.

 

Principy Soutěže

Výhercem Soutěže se stává každý 125. soutěžící, který správně vyplnil soutěžní úkol a odeslal a doručil jím vyplněný kontaktní formulář dle Podmínek a Pravidel Soutěže a tím splnil podmínky Soutěže, tj. umístil se v rámci Soutěže v daném výherním pořadí.  Výherní pořadí je určeno pořadím doručeného e-mailu Pořadateli dle podmínek Soutěže, který obsahuje správné odpovědi na soutěžní úkol a řádně vyplněný kontaktní formulář a souhlas s Podmínkami. Odpovědi, které nejsou správné či není řádně vyplněn kontaktní formulář, nebudou do výherního pořadí Soutěže zařazeny a Soutěžící bude o  tomto  srozuměn e-mailem. Výherci se vyhlašují průběžně dle uvážení Pořadatele nejpozději však do 31. 12. 2015.

Odměny budou Soutěžícím odeslány nejpozději do 30 dnů od splnění podmínek pro jejich získání prostřednictvím České pošty na adresu, kterou uvedli při registraci.

Soutěž probíhá od 6. 11.2015  00:00:01 hodin do 14. 12. 2015 23:59:59hodin včetně, na území České republiky výhradně prostřednictvím webových stránek http://www.next.cz/soutez

Do Soutěže se Soutěžící zapojí tak, že v době konání Soutěže navštíví soutěžní web, kde správně zodpoví soutěžní úkol, a to výběrem z nabízených odpovědí. Soutěžící odpovědi na soutěžní úkol odesílá pomocí registračního tlačítka, které jej odvede na kontaktní formulář. Do něj Soutěžící v případě zájmu o účast v Soutěži a registraci do Soutěže následně vyplní zcela a pravdivě své osobní údaje, a to v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, kraj, a následně potvrdí svůj souhlas s Podmínkami a se zpracováním svých osobních údajů dle nich, a takto řádně vyplněný formulář odešle a doručí pomocí funkčnosti soutěžního webu, resp. tlačítka Odeslat, Pořadateli Soutěže. Soutěžící je zařazen do Soutěže okamžikem doručení jeho výše uvedené elektronické zprávy Pořadateli v souladu s Podmínkami a Pravidly Soutěže.

Každý Soutěžící, který nezodpověděl správně soutěžní otázky, se může Soutěže zúčastnit opakovaně.  Za celou dobu konání Soutěže může vyhrát tentýž Soutěžící pouze jednu výhru. Pořadatel si vyhrazuje právo na vyřazení jakéhokoliv Soutěžícího v případě podezření Pořadatele na jeho nečestné či nekalé jednání.

Výherci budou určeni takto: 

V Soutěži se uděluje celkem 25 výher. Soutěž má celkem maximálně 25 výherců, kteří jsou určeni na základě pořadí doručení správných odpovědí na soutěžní úkol ze všech Soutěžících, kteří se do Soutěže řádně  registrovali přes výše uvedený kontaktní formulář  a  správně zodpověděli soutěžní úkol a splnili další podmínky Soutěže dle Podmínek a Pravidel Soutěže.

 

Obecná pravidla

Záruka za jakost na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá za poškození předmětu Výhry od okamžiku jeho předání k přepravě.

Výhry jsou Soutěžícím distribuovány prostřednictvím České pošty, s.p. do 30 dnů od splnění podmínek pro jejich získání. Výhry jsou doručovány jen v rámci území ČR.  Pořadatel nenese odpovědnost za nevyzvednutí výhry v termínu stanoveném Českou poštou. Soutěžící nemá nárok na opětovné zaslání výhry na náklady Pořadatele. Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

V případě, že se některou z výher nepodaří doručit bez zavinění na straně Pořadatele, propadá tato výhra Pořadateli Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností o nároku Soutěžícího na účast v Soutěži či na výhru od takového Soutěžícího nezbytné doklady (např. občanský průkaz za účelem zjištění věku a identifikace Soutěžícího). Pokud Soutěžící nepředloží na vyzvání Pořadateli vyžadované nezbytné doklady, bude ze Soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch Pořadatele Soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím udělení Soutěžícímu, který se umístil v pořadí za ním či ji užít k jiným marketingovým účelům dle svého uvážení. 

Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

 

Práva a povinnosti soutěžícího

Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.

Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé osobní, kontaktní údaje dle Podmínek a Pravidel Soutěže.

Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.

Soutěžícím nemůže být osoba, která je v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Pořadateli, či k jeho spolupracujícím osobám, jakož ani k osobám s Pořadatelem personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých. Takové osoby jsou ze Soutěže vyloučeny.

 

Práva a povinnosti Pořadatele

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra Výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou. Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu či újmu, kterou Soutěžící případně utrpí svou účastí v Soutěži či v souvislosti s užíváním výher. 

Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž dle svého uvážení pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, v odůvodněných případech včetně  situace kdy dojde k vážným či neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání i v případě dle předchozí věty.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok i v takovém případě na jakékoli odškodnění či vypořádání.

Ze Soutěže budou Pořadatelem vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, ty osoby, které (i) nesplní podmínky Soutěže uvedené v Podmínkách, Pravidlech Soutěže, (ii) jednají /budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného či nekalého jednání v souvislosti se Soutěží.

V případě vyloučení Soutěžícího nemá takový Soutěžící právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout. Výhra v takovém případě propadá Pořadateli, který je oprávněn rozhodnout o jejím udělení dalšímu výherci v pořadí či ji užít k jiným marketingovým účelům dle svého uvážení.

 

Osobní údaje

Odesláním kontaktního formuláře na soutěžním webu souhlasí Soutěžící s Podmínkami a s Pravidly Soutěže a se zařazením svých osobních údajů v rozsahu dle kontaktního formuláře v rámci Soutěže do databáze Pořadatele jakožto správce a s jejich zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro účely realizace a vyhodnocení Soutěže, resp. předání výher. Pořadatel je v postavení zpracovatele osobních údajů. Souhlas dle předchozí věty je podmínkou v účasti v Soutěži a podmínkou výhry v Soutěži

V případě, že Soutěžící zaškrtne příslušné políčko v kontaktním formuláři „souhlasím se zpracováním osobních údajů“, uděluje též svůj souhlas k užití svých výše uvedených osobních údajů pro marketingové účely Pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, respektive do vyjádření svého nesouhlasu s dalším zpracováním osobních údajů Soutěžící  bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese Pořadatele požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností Pořadatele se může obrátit na Pořadatele. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00. 

Soutěžící odesláním kontaktního   formuláře na soutěžním webu dále výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel Soutěže je oprávněn bezplatně užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Soutěžícím v kontaktním formuláři uvedené jeho jméno, příjmení a kraj jeho bydliště  na svém webovém  portálu www.next.cz a na Facebookové stránce Pořadatele, a to v rámci jen propagačních a reklamních účelů Pořadatele v souvislosti s vítězstvím Soutěžícího v Soutěži, a to po dobu 1 roku od ukončení Soutěže. Souhlas dle předchozí věty je podmínkou v účasti v Soutěži a podmínkou výhry v Soutěži.

 Pořadatel je oprávněn kdykoli změnit, zrušit Podmínky Soutěže, vyžadují-li si to dle jeho uvážení okolnosti jejího konání. V případě, že dojde ke změnám v Podmínkách, v Pravidlech Soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k nim  a zveřejněno na adrese www.next.cz/soutěž.

Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná. Výhry, které se nepodařilo v rámci Soutěže přidělit konkrétnímu výherci, případně ji nebylo možné výherci v souladu s Podmínkami a Pravidly Soutěže přidělit a/či doručit, propadají bez dalšího Pořadateli Soutěže. 

Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými právními předpisy České republiky.  Účastí v Soutěži projevuje každý Soutěžící svůj souhlas s těmito Podmínkami a Pravidly Soutěže a zavazuje se je bezvýhradně dodržovat. 

Aktuální znění Podmínek a Pravidel Soutěže bude zveřejněno na webových stránkách www.next.cz/soutěž

Tyto Podmínky jsou platné ode dne 6. 11. 2015.